Regulamin Zgłoszenia Serwisowego

Przed przystąpieniem do zgłoszenia serwisowego RMA, proszę przeczytać uważnie Regulamin serwisu.

 1. Firma MERITUM oferuje swoim klientom usługi serwisu komputerowego w ramach gwarancji lub pogwarancyjnie
 2. Uszkodzony sprzęt można dostarczyć osobiście do naszych placówek, bądź też wysłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na swój koszt, ale istnieje również możliwość atrakcyjnej cenowo, szybkiej wysyłki kurierem na koszt firmy MERITUM (umowa z firmami kurierskimi) pod warunkiem zastosowania się do ściśle określonych reguł (patrz poniżej)
 3. W przypadku wysyłki, warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest złożenie przez Klienta zlecenia naprawy lub usługi serwisowej RMA przy pomocy wypełnionego odpowiedniego zgłoszenia naprawy (na dole regulaminu)
 4. Zgłoszenia wysyłanego sprzętu do serwisu należy dokonać:
  • pocztą elektroniczną ? poprzez wysłanie emaila lub formularza
  • faxem ? na podstawie pobranego i wypełnionego formularza
 5. Zgłoszenia serwisowe wysyłane za pomocą emaila lub drogą faksową są przyjmowane przez 24h na dobę
  • po otrzymaniu i odczytaniu zlecenia uruchamiana jest procedura nadania numeru serwisowego RMA
  • serwis wydaje Klientowi rewers w przypadku osobistego stawiennictwa lub odsyła zwrotnie maila lub faks z wyszczególnionymi danymi zamówienia, jak też z unikalnym nr RMA, na podstawie którego po zalogowaniu, Klient będzie mógł monitorować status naprawy
  • po wykonaniu usługi sprzęt jest wydawany klientowi osobiście na podstawie okazanego rewersu lub jest wysyłany za pośrednictwem poczty kurierskiej na wskazany w zgłoszeniu adres
  • rewers jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego sprzętu
  • wysyłka sprzętu do serwisu możliwa jest jedynie po otrzymaniu numeru zgłoszenia serwisowego RMA
  • Klient zobowiązany jest w dalszej kolejności do odpowiedniego przygotowania sprzętu do wysyłki, a do czynności tych należy:
   • staranne zapakowanie i zabezpieczenie sprzętu
   • czytelne naniesienie numeru RMA i adresu serwisu na przesyłce
   • właściwe oklejenie i zabezpieczenie paczki
  • ryzyko uszkodzenia sprzętu w wypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia w czasie transportu do serwisu ponosi klient
  • wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem spedytora od i do klienta są ubezpieczone do kwoty 5000 zł
  • w przypadku otrzymania przez serwis przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na ryzyko uszkodzenia sprzętu, serwis doliczy koszty nowego opakowania w wysokości 20 zł netto, które to koszty poniesie klient
  • przy wysyłce w/w firmą kurierską na koszt serwisu MERITUM (należy podać spedytorowi nasz nr klienta), do rachunku naliczona zostanie niewielka opłata transportowa w wysokości 20 zł brutto
 6. Firma MERITUM nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego transportu sprzętu do naprawy lub po jej dokonaniu. Prosimy o sprawdzenie otrzymanego towaru przy kurierze – w razie stwierdzenia uszkodzeń, należy spisać protokół, który jest podstawą do złożenia reklamacji w firmie kurierskiej
 7. Gwarancja:
  • czas naprawy płatnej uwarunkowany jest dostępnością odpowiednich części zamiennych, jak też stopniem skomplikowania usterki i wynosi maksymalnie 30 dni roboczych od momentu przyjęcia sprzętu
  • w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Klienta, czas naprawy może ulec wydłużeniu, np. ze względu na transport podzespołów z zagranicy
  • na wykonane naprawy i usługi serwis MERITUM udziela 3-miesięcznej gwarancji liczonej od daty wykonania świadczenia, jednak za dodatkową umówioną przez strony opłatą, istnieje możliwość jej wydłużenia
  • na naprawy płyt głównych BGA, udzielana jest gwarancja 3 miesiące.
  • gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym lub zleceniu serwisowym jako wykonane przez serwis
  • firma MERITUM nie odpowiada za efekty destrukcyjnych procesów zapoczątkowanych przed przyjęciem sprzętu do naprawy. Przykładem tego typu procesów są między innymi: naprężenia mechaniczne prowadzące do późniejszych uszkodzeń, zalanie urządzenia cieczą, które wywołuje awarię w późniejszym terminie, złe umocowanie urządzeń odprowadzających ciepło, uszkodzenia układu zasilania, nieprawidłowy montaż po poprzednich naprawach, pozostawione wewnątrz urządzenia luźne elementy, nieudane próby napraw prowadzone przez inny serwis lub na własną rękę
  • celowe usunięcie lub uszkodzenie plomb gwarancyjnych oraz samodzielne przeróbki serwisowanego w MERITUM sprzętu powodują utratę gwarancji na wykonaną usługę
  • gwarancja na elementy nie obejmuje:
   • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.)
   • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia
   • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy
   • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie)
   • części na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu
  • serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w tzw. technologii SMD i BGA, a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny
  • Klient jest odpowiedzialny za archiwizację ważnych danych przed przekazaniem sprzętu do serwisu. Firma MERITUM nie odpowiada za utratę danych w związku z czynnościami diagnostycznymi lub naprawczymi
  • MERITUM nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne oprogramowanie znajdujące się na sprzęcie dostarczonego do naprawy
  • o terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany w formularzu limit itp, klient zostanie poinformowany w wybrany przez siebie sposób (mail, sms, telefon), poza tym podgląd statusu naprawy jest możliwy po zalogowaniu się na stronie internetowej serwisu i wybraniu przydzielonego nr RMA
  • ustalenia dotyczące ceny wykonania usługi dokonane telefonicznie są uznawane za wiążące i są zawsze potwierdzane wpisem na stronie www, wysłanym emailem lub wiadomością sms
  • jeżeli reklamowany sprzęt okaże się w pełni sprawny, osoba reklamująca zostanie obciążona opłatą za ekspertyzę techniczną
  • diagnoza i ustalenie usterki to koszt 50 zł, jeśli naprawa nie będzie dalej wykonywana (tylko w przypadku rezygnacji klienta)
  • firma MERITUM ma prawo nie przyjąć komputera lub innego urządzenia, jeśli istnieje podejrzenie, że urządzenie jest kradzione, niewiadomego pochodzenia, stwarza zagrożenie życia i zdrowia ludzi lub może powodować zakłócanie pracy innych urządzeń
  • za przechowywanie sprzętu nie odebranego w terminie 14 dni od daty poinformowania klienta o zakończeniu naprawy, pobierana jest opłata w wysokości 5 zł za dobę, jednak warunek ten nie dotyczy sprzętu przysłanego pocztą lub firmą kurierską

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki, chcę zgłosić sprzęt do naprawy